Condicions del soci UAT, deures i drets

El soci de la Unió Atlètica Terrassa es compromet a complir i respectar els Estatuts i les normes i reglaments interns de l’entitat així com les normes sobre la utilització de les instal·lacions de Can Jofresa o altres on puguin desenvolupar-s’hi activitats on participi l’entitat.

  1. El soci/a de la Unió Atlètica Terrassa es compromet a comunicar amb 15 dies d’antelació la voluntat de ser baixa temporal o definitiva de l’entitat, haurà de fer-ho via presencial a la secretaria del club i al mail del club. ( En cas de no comunicar-ho amb aquest termini, se li farà efectiu el cobrament del mes següent equivalent a la quota de soci mensual).
  1. El soci/a de la Unió Atlètica Terrassa major de 16 anys, a l’inici d’una nova temporada o en l’alta de nou soci (en qualsevol moment de la temporada), es compromet a romandre com a soci de l’entitat el temps necessari fins a cobrir el cost de la fitxa federativa que demani o necessiti per competir. En cas contrari, se li farà efectiva la part que resta fins a cobrir el cost total de la fitxa abonada pel club.
  1. Jo, com a pare/mare o tutor de l’atleta menor d’edat que representa al club en campionat/Viatge, autoritzo al meu fill/a a qualsevol sortida diürna/nocturna, aliena a competicions/activitats/desplaçaments no organitzades pel representant del club, eximint d’aquesta manera de qualsevol responsabilitat al representant del club i a la UAT.
  1. Autorització relativa a l’ús d’imatge, publicació de dades de caràcter personal, marques i fites que assoleixin els atletes menors de 18 anys. Temporada 2018-2019

La unió Atlètica Terrassa disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos als espais web ( adreça o adreces web i xarxes socials, on informa i fa difusió de les activitats, competicions, sortides, convivències i estades a l’estranger). En aquests espais es poden publicar imatges i informació en què apareguin individualment o en grup, atletes que fan les activitats esmentades.

Ates que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la llei orgànica 1/1982 de 5 de Maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Junta directiva d’aquest centre demana consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies, vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

Així doncs el soci té coneixement del fet que les seves dades s’incorporen a un fitxer automatitzat per tal que l’entitat en pugui fer ús únicament per a les activitats que organitzi o per tractament intern per poder fer el cobrament de rebuts en l’àmbit bancari. Aquestes dades no podran ser utilitzades per altres finalitats ni podran ser cedides a tercers. El soci pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, bé per escrit adreçat al carrer Badalona 4 de 08223-Terrassa o per mail a l’adreça electrònica secretaria@uat.cat, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de data 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En els següents enllaços podeu trobar una copia dels documents necessaris.

Aneu a la barra d'eines