Condicions deures i drets

logo_uat_rojo

Condicions del soci UAT, deures i drets

El soci de la Unió Atlètica Terrassa es compromet a complir i respectar els Estatuts i les normes i reglaments interns de l’entitat així com les normes sobre la utilització de les instal·lacions de Can Jofresa o altres on puguin desenvolupar-s’hi activitats on participi l’entitat.

  1. El soci/a de la Unió Atlètica Terrassa es compromet a comunicar amb 15 dies d’antelació la voluntat de ser baixa temporal o definitiva de l’entitat, haurà de fer-ho via presencial a la secretaria del club i al mail del club. ( En cas de no comunicar-ho amb aquest termini, se li farà efectiu el cobrament del mes següent equivalent a la quota de soci mensual).
  1. El soci/a de la Unió Atlètica Terrassa major de 16 anys, a l’inici d’una nova temporada o en l’alta de nou soci (en qualsevol moment de la temporada), es compromet a romandre com a soci de l’entitat el temps necessari fins a cobrir el cost de la fitxa federativa que demani o necessiti per competir. En cas contrari, se li farà efectiva la part que resta fins a cobrir el cost total de la fitxa abonada pel club.
  1. Jo, com a pare/mare o tutor de l’atleta menor d’edat que representa al club en campionat/Viatge, autoritzo al meu fill/a a qualsevol sortida diürna/nocturna, aliena a competicions/activitats/desplaçaments no organitzades pel representant del club, eximint d’aquesta manera de qualsevol responsabilitat al representant del club i a la UAT.
  1. Autorització relativa a l’ús d’imatge, publicació de dades de caràcter personal, marques i fites que assoleixin els atletes menors de 18 anys. Temporada 2016-2017

La unió Atlètica Terrassa disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos als espais web ( adreça o adreces web i xarxes socials, on informa i fa difusió de les activitats, competicions, sortides, convivències i estades a l’estranger). En aquests espais es poden publicar imatges i informació en què apareguin individualment o en grup, atletes que fan les activitats esmentades.

Ates que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la llei orgànica 1/1982 de 5 de Maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Junta directiva d’aquest centre demana consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies, vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

Així doncs el soci té coneixement del fet que les seves dades s’incorporen a un fitxer automatitzat per tal que l’entitat en pugui fer ús únicament per a les activitats que organitzi o per tractament intern per poder fer el cobrament de rebuts en l’àmbit bancari. Aquestes dades no podran ser utilitzades per altres finalitats ni podran ser cedides a tercers. El soci pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, bé per escrit adreçat al carrer Badalona 4 de 08223-Terrassa o per mail a l’adreça electrònica secretariaunioatleticaterrassa@gmail.com, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de data 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En els següents enllaços podeu trobar una copia dels documents necessaris.

 

Gràcies per confiar en la Unió Atlètica Terrassa

Col·laboradors